======================================


هیچ جا وبلاگ خود آدم نمیشه!


 مخصوصا" وقتی خدایی باشه که خیلی موقع ها هواتو داشته باشه!

 نامردیه هواشو نداشت و به حرفاش گوش نکرد!و ازش ننوشت!
عاشق اهنگ پایینه هستم


کلیک!


***

خیلی ها دیگه نیستن مثل قبل اما خوشحالم که هنوز بعضی همسایه ها هستند هنوز ": )

اینجا یه گردگیری دزررست و حسابی لازم داره فک کنم!هوم؟

======================================

منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": ) منبع : ردپای دوست |وبلاگ ": )
برچسب ها :